Bank Spółdzielczy w Malborku
Oferta dla Klientów

Konsumencki kredyt gotówkowy KREDYT Z POLISĄ

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

1. kwota udzielonego kredytu: 32.000,00 zł,

2. całkowita kwota kredytu: 32.000,00 zł

3. okres kredytowania: 60 miesięcy,

4. roczne oprocentowanie nominalne: WIBOR 3M* + marża 6,29% = 8,80%,

5. miesięczne raty annuitetowe kredytu: 59 rat po 661,12 zł i 1 rata 655,92 zł) odsetki płatne od faktycznego zadłużenia,

6. całkowity koszt kredytu 10 542,00 zł, w którego w skład wchodzą:

– opłata przygotowawcza: 160,00 zł,

– prowizja za udzielenie kredytu: 800,00 zł,

– odsetki od kredytu: 7 662,00 zł,

– koszty usług dodatkowych: 1 920,00, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 1 920,00 zł (składki roczne płatne po 384,00 zł) oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,

– pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

7. przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi: 13,03%,

8. całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi: 42 542,00 zł.

*) WIBOR3M – stawka bazowa określona na dwa dni robocze przed dniem zmiany oprocentowania. Zmieniona stawka bazowa obowiązuje od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie
z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 04.01.2022r.