Bank Spółdzielczy w Malborku
Informacje

Ustawowe wakacje kredytowe

 • Od 15 maja 2024 r. można ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

  Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, jeśli:

  • kredyt jest udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
  • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
  • wraz z wnioskiem należy złożyć oświadczenia, że:
   • zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

   • średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej zamieszczone są materiały, które pomogą w wyliczeniu tego wskaźnika) albo

   • na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci nad którymi sprawowana jest rodzinna piecza zastępcza, oraz osoby przebywające w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka są:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,

  • w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub studiuje,

  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

  Wówczas:

  • od dnia wpływu wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu Bank nie będzie pobierał płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,

  • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku Bank poinformuje Klienta o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

  • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu Bank przekaże Kredytobiorcy aktualny harmonogram jego spłaty,

  • Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,

  • Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

  Informacje o wniosku:

  • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy na utrzymaniu jest co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisane są powyżej, wraz
   z wnioskiem należy złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,

  • wniosek można złożyć elektronicznie (wysłać skan lub zdjęcie wniosku na e-mail: centrala@bsmalbork.sgb.pl, lub na adres skrzynki do doręczeń elektronicznych banku: AE:PL-90476-65307-TWJFG-30) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w oddziale Banku),

  • na jednym wniosku można starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,

  • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty kredytu, wynosi:

   • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,

   • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,

  • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,
  • zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
  • w każdym momencie Kredytobiorca ma prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
  • jeśli wcześniej – na wniosek Kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań
   z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,

  • jeśli Kredytobiorca korzysta ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

  Materiały do pobrania:

  Szczegółowe informacje w Oddziałach Banku.