Bank Spółdzielczy w Malborku
Informacje

Ustawowe wakacje kredytowe

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. możecie Państwo zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Państwu prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego, jeśli:

 • mają Państwo w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),

 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,

 • wraz z wnioskiem złożone zostanie oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,

 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Państwa o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,

 • po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu wyślemy do Państwa aktualny harmonogram jego spłaty,

 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku,

 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),

 • współkredytobiorca, może złożyć taki wniosek samodzielnie – wystarczy, że poinformuje o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa Kredytobiorca, który spełnia ten warunek,

 • wniosek można złożyć elektronicznie (przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na centrala@bsmalbork.sgb.pltemat wiadomości „Wniosek wakacje kredytowe”) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w oddziale Banku),

 • na jednym wniosku można starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,

 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat kredytu, wynosi:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – wymiarze dwóch miesięcy;

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale;

 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia wniosku,

 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),

 • w każdym momencie przysługuje Państwu prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,

 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,

Wniosek

Można go złożyć elektronicznie (przesłanie skanu lub zdjęcia wniosku na centrala@bsmalbork.sgb.pltemat wiadomości „Wniosek wakacje kredytowe”) lub pisemnie (pocztą lub osobiście w oddziale Banku).