Bank Spółdzielczy w Malborku
Uncategorized

Zawieszenie spłat kredytu – klient indywidualny

  1. Można zawiesić spłatę rat kapitałowych i rat odsetkowych maksymalnie na okres 3 miesięcy (3 kolejno następujące po sobie raty zobowiązania kredytowego) z zachowaniem okresu zawieszenia spłat do 30.06.2020 r.
  2. W sprawie złożenia wniosku należy skontaktować się telefonicznie z Oddziałem prowadzącym obsługę kredytu (numery telefonów na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt).
  3. W okresie zawieszenia rat odsetki naliczane są na dotychczasowych zasadach.
  4. Każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie. We wniosku należy opisać, w jaki sposób epidemia wpłynęła na brak możliwości spłaty kredytu.
  5. Kredytobiorca może wybrać, czy wydłużyć okres spłaty kredytu o 3 miesiące, zwiększyć wysokość rat kredytu z zachowaniem terminu spłaty wynikającego z umowy, czy też zwiększyć wysokość ostatniej raty kredytu.
  6. Akceptacja przesłanego harmonogramu stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w umowie w formie Aneksu.
  7. Za zawieszenie spłat nie są pobierane dodatkowej opłaty i prowizje.
  8. W ciągu 60 dni od ustania epidemii dokonane zostanie pisemne potwierdzenie zmian Umowy kredytu, z których wynika zobowiązanie kredytowe, a której termin spłaty został zmieniony. Dotyczy to również prawnych zabezpieczeń kredytu.