Bank Spółdzielczy w Malborku
Uncategorized

Zawieszenie spłat kredytu – klient instytucjonalny

1. Zawieszenie spłaty rat kapitałowych i/lub rat odsetkowych na okres do 6 miesięcy maksymalnie do 30.09.2020 r. poprzez: – wydłużenie okresu spłaty kredytu o okres równy okresowi zawieszenia; – zwiększenie wysokości ostatniej raty kredytu; – inne indywidualne ustalenia z Bankiem, 2. Złożenie wniosku W sprawie złożenia wniosku prosimy o kontakt z Oddziałem prowadzącym obsługę kredytu (numery telefonów na stronie internetowej Banku w zakładce Kontakt) . Wypełniony i podpisany wniosek prosimy przesłać na wskazana przez pracownika Oddziału skrzynkę meilową. 3. Decyzja Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, o decyzji Bank powiadamia Kredytobiorcę niezwłocznie. Pozytywna decyzja wiąże się z zawarciem aneksu do umowy. Za zawieszenie spłat nie są pobierane dodatkowej opłaty i prowizje. W ciągu 60 dni od ustania epidemii dokonane zostanie pisemne potwierdzenie zmian Umowy kredytu, z których wynika zobowiązanie kredytowe, a której termin spłaty został zmieniony. Dotyczy to również prawnych zabezpieczeń kredytu.