Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Gwarancja bankowa

Jednostronne zobowiązanie Banku (gwaranta), że po spełnieniu przez przedmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Rodzaje gwarancji:

  • bezwarunkowe,
  • warunkowe.

Udzielone gwarancje mogą zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązań Zleceniodawców z tytułu:

  • kredytów zaciągniętych w innych bankach,
  • innych zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.