Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

a) Udzielane z linii nIP, nKZ, nMR, nGP, nGR, nNT, nKL, nBR

b) KREDYT KOMPLET – uzupełniający dla Kredytobiorców ubiegających się o kredyty preferencyjne z dopłatami do oprocentowania ARiMR

Kredytem mogą być finansowane:

  • różnica pomiędzy ceną umowną zakupywanych gruntów rolnych, a wartością tych gruntów wg średnich cen rynkowych ustalonych dla danego województwa przez GUS,
  • środki obrotowe związane z uruchomieniem pierwszego cyklu produkcyjnego,
  • zakup gruntów rolnych, budynków i budowli, zakupionych lub wybudowanych wcześniej (w okresie ostatnich 10 lat) z udziałem pomocy z budżetu państwa lub budżetu UE,
  • zakup nieużytków, lasu, gruntów zakrzewionych wchodzących w skład zakupywanych przy udziale kredytu działek o przeznaczeniu rolniczym,
  • opłaty za przygotowanie planu inwestycji dla gospodarstwa rolnego lub działu specjalnego produkcji rolnej,
  • nakłady poniesione na przygotowanie terenu pod budowę, która ma być finansowana kredytem preferencyjnym,
  • inne uzasadnione nakłady.