Bank Spółdzielczy w Malborku

Komunikaty

Uprzejmie informujemy, że w przypadku złożenia w placówce Banku Spółdzielczego w Malborku zlecenia płatniczego w krajowym obrocie płatniczym, realizacja nastąpi w następujących terminach:

1. wpłaty gotówkowe na rachunki prowadzone w  Banku Spółdzielczym w Malborku – w dniu dokonania wpłaty,

2.  wpłaty gotówkowe w złotych na rachunki prowadzone w innych bankach:

a. złożone do godziny 1430 – w tym samym dniu roboczym,

b. złożone po godzinie 1430 – w następnym dniu roboczym.

Zarząd Banku


Na podstawie §31 ust. 1 Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w Malborku” oraz § 21 ust. 1 „Regulaminu świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Malborku” Wypłaty gotówkowe dokonywane w Banku Spółdzielczym w Malborku

od kwoty   30.000,00 PLN

od kwoty     1.500,00 EUR

od kwoty       500,00 USD

muszą być awizowane do godziny 10:00 dnia poprzedzającego wypłatę.

Zarząd Banku


Uprzejmie informujemy, że Bank Spółdzielczy w Malborku wykonuje, jako instytucja obowiązana, obowiązki wynikające z art. 106-108 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128), Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz. U. z 2014 r., poz. 455 ze zm.) oraz Rozporządzenia (WE) Nr 1781/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie informacji o zleceniodawcach, które towarzyszą przekazom pieniężnym (Dz.U.UE nrL345 z dnia 08.12.2006 r.).

W związku z powyższym, prosimy uprzejmie Klientów o przedkładanie na prośbę pracownika Banku dokumentu tożsamości podczas realizacji transakcji finansowych przekraczających równowartość 1.000,00 EUR.

Nie przedstawienie dokumentu tożsamości spowoduje, że z przykrością będziemy zmuszeni odmówić wykonania transakcji finansowej.

Zarząd Banku


Zastrzeganie usług bankowości elektronicznej i kart

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia środka identyfikacji elektronicznej lub nieuprawnionego dostępu do środka identyfikacji elektronicznej, posiadacz/użytkownik powinien niezwłocznie,  telefonicznie zastrzec ten środek, podając swoje dane personalne.

Powyższego zastrzeżenia można dokonać całą dobę, przez siedem dni w  tygodniu pod numerem telefonu (rozmowy są nagrywane):

1)   w Banku Spółdzielczym w Malborku – tel. 55 270-32-06.

W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty, posiadacz karty/użytkownik karty powinien niezwłocznie,  telefonicznie zastrzec kartę, podając swoje dane personalne.

Powyższego zastrzeżenia można dokonać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu (rozmowy są nagrywane):

1)   z kraju – tel. 22 515-31-50;

2)   z zagranicy – tel. 00 48 22 515-31-50,