Bank Spółdzielczy w Malborku

Historia Banku

Bank malborski założony został w dniu 17.08.1945 roku, uchwałą zebrania założycielskiego i przyjął nazwę „Bank Powszechny Spółdzielnia o ograniczonej odpowiedzialności” w Malborku. Zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Elblągu dnia 15 kwietnia 1946 roku pod nr 10.

Siedzibą Banku został budynek przy ul. 17 Marca 39 w Malborku (późniejsza siedziba PKO BP).

Teren działania Banku obejmował były powiat malborski oraz miasto Malbork.

W dniu 29.06.1950 uchwałą Walnego Zebrania Bank zmienił nazwę na „Gminna Kasa Spółdzielcza”.

08.07.1959 roku na Walnym Zgromadzeniu podjęto uchwałę o kolejnej zmianie nazwy Banku, która od tego dnia brzmiała: „Kasa Spółdzielcza w Malborku”. Bank zrzeszył się w Centralnym Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych Oddział Wojewódzki w Gdańsku.

Kolejna zmiana nazwy Banku, na „Bank Ludowy Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Malborku” następuje w roku 1960.

W dniu 09.07.1961, spełniając życzenia części Członków Banku, uchwałą Zebrania Założycielskiego, z części terenu obsługiwanego przez Bank malborski utworzono odrębny Bank pod nazwą „Bank Ludowy w Szymankowie”. Po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych Bank Ludowy w Malborku prowadził swoją działalność na terenie gmin Malbork, Stare Pole oraz miasta Malborka.

W roku 1973 następuje kolejna zmiana nazwy Banku na „Bank Spółdzielczy w Malborku”, nazwa ta obowiązuje do dnia dzisiejszego.

W roku 1975 następuje reorganizacja, w wyniku której z połączenia Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych z Bankiem Rolnym, zostaje utworzony Bank Gospodarki Żywnościowej. Bank ten dla Banków Spółdzielczych pełnił rolę centralnego związku.

Przemiana ta przyczyniła się do zmiany siedziby Banku Spółdzielczego w Malborku na budynek BGŻ w Malborku przy ul. 17 Marca.

W związku ze zwiększoną obsługą sektora rolnictwa, powiększającego się systematycznie sektora prowadzącego działalność gospodarczą oraz coraz liczniejszej ludności, Bank Spółdzielczy w Malborku zmuszony został do zmiany lokalu.

Kolejną siedzibą Banku stał się budynek dzierżawiony od Spółdzielni PSS „SPOŁEM” w Malborku, w którym Bank mieścił się na parterze.

Swoją działalność w nowej siedzibie przy ul. Żeromskiego 12 Bank rozpoczął 16.01.1991 roku, po gruntownych przemianach i adaptacji pomieszczeń.

W dniu 28.04.1994 nastąpił jakoby powrót do korzeni tj. do połączenia Banku Spółdzielczego w Szymankowie z Bankiem Spółdzielczym w Malborku. Bank obejmuje od tej chwili swym zasięgiem Gminy Malbork, Stare Pole, Lichnowy, Miłoradz oraz Miasto Malbork. W dobie komputeryzacji i dynamicznie rozwijającego się rynku, budynek przy ul. Żeromskego nie spełniał już oczekiwań Banku. Decyzje Rady Nadzorczej i Zarządu Banku były jednoznaczne – zakup zabytkowego budynku położonego przy ul. 17 Marca 32, sąsiadującego z obecną siedzibą. Bank stał się właścicielem budynku w dniu 01.07.1994 r. Po długich negocjacjach z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i wieloletnich pracach remontowych i budowlanych, w dniu 28.03.1998r. dokonano uroczystego otwarcia nowej siedziby Banku przy udziale władz zwierzchnich i zaproszonych gości.

Zmiana siedziby Banku przyczyniła się do podniesienia poziomu świadczonych usług i ich rozszerzenia.

30.09.2000roku, uchwałą Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Bank Spółdzielczy w Młynarach został przyłączony do Banku Spółdzielczego w Malborku. Tak więc od 01.10.2000 roku Bank Spółdzielczy w Malborku swoim zasięgiem obejmuje 8 Gmin i 3 Miasta.