Bank Spółdzielczy w Malborku

FI – Kredyty inwestycyjne

Kredytem mogą być finansowane:

1. inwestycje materialne, w tym między innymi nakłady na:

  • budowę, rozbudowę i modernizację obiektów, pomieszczeń związanych z wykonywaniem produkcji,
  • zakup ziemi, budynków, obiektów związanych z prowadzeniem działalności rolniczej/gospodarczej,
  • wyposażenie nowych, rozwój i modernizację już istniejących gospodarstw, a szczególności zakup maszyn i urządzeń,
  • zakup pojazdów związanych z działalnością rolniczą/gospodarczą,
  • remont środków trwałych zwiększający ich wartość,
  • nowe technologie,
  • inne cele związane z przedsięwzięciem inwestycyjnym, np. nakłady na uruchomienie pierwszego cyklu produkcyjnego

2. inwestycje niematerialne – dotyczące między innymi zakupu znaków towarowych, patentów,

3. inwestycje finansowe – dotyczące między innymi zakupu papierów wartościowych, udziałów w spółkach,

4. spłaty kredytów, zaciągniętych przez kredytobiorcę w Banku i w innych bankach.