Bank Spółdzielczy w Malborku

FI – Kredyt w rachunku bieżącym – odnawialny oraz obrotowy – nieodnawialny

Przedmiotem kredytów mogą być:

  • zapasy o charakterze stałym, przejściowym i związane ze zwiększeniem rozmiarów działalności,
  • należności,
  • nakłady inwestycyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  • inne cele związane z prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej, w tym spłata kredytów udzielonych przez Bank i inne banki, które finansują bieżącą działalność rolniczą.