Bank Spółdzielczy w Malborku

FI – Świadczeniowa Karta Przedpłacona MasterCard

Świadczeniowa Karta Przedpłacona MasterCard
to krajowa karta płatnicza wydawana na okres 4 lat oferowana Klientom (Świadczeniodawcom), którzy posiadają lub założą rachunek bieżący w naszym Banku.

Karta świadczeniowa służy do przekazywania świadczeń pieniężnych przez np.: ZUS, KRUS, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, uczelnie, które wypłacają różnego rodzaju świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych np. zasiłki rodzinne, socjalne, zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki specjalnego przeznaczenia, stypendia czy inne formy pomocy.

Kartą świadczeniową można dokonywać płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach handlowych i usługowych akceptujących karty oraz wypłaty gotówki w bankomatach Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Karta nabywana jest przez posiadacza rachunku (świadczeniodawcę) a następnie przekazywana nieodpłatnie Użytkownikowi karty (świadczeniobiorcy).

Karta jest instrumentem płatniczym wydanym na okaziciela.

Operacje mogą być dokonywane kartą do wysokości kwoty dostępnej na rachunku karty.

Całodobowa możliwość zastrzeżenia karty – Zastrzeżenia kart