Bank Spółdzielczy w Malborku

R – Kredyt obrotowy „Nawozówka” (do 1 roku)

Kredytem mogą być finansowane zakupy:

  • nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,
  • kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, lnu, motylkowych grubonasiennych i drobnonasiennych, rzepiku ozimego, gorczycy, traw, buraków cukrowych i pastewnych, sadzeniaków ziemniaka, nasion warzyw oraz kwalifikowanego materiału szkółkarskiego do nowych nasadzeń i odnowień,
  • paliwa na cele rolnicze,

Wysokość kredytu: 2 000,- zł na 1 ha użytków rolnych (2 000,- zł/1 ha UR).

Termin rozliczenia kredytu: w terminie 60 dni od dnia pobrania kredytowych środków finansowych.

Wysokość rozliczenia kredytu: co najmniej 50% wartości kredytu.